https://fixture.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

چکینگ فیکسچر

چکینگ فیکسچرهای کنترلی برای کنترل تلرانس های پروفایل سطح ، پروفایل خط و تلرانس موقعیت قطعات فرم دار هندسی ، قطعات مجموعه تریم  و قطعات  تزئینی مانند سپر ، داشبورد ، رودری و غیره مورد استفاده قرار میگیرد .

با مراجغه به انواع چکینگ فیکسچر های کنترلی نشان داده شده در این سایت با نحوه کنترل قطعات تزیینی مانند سپر ، داشبورد ، چراغ  و غیره آشنا میشوید .

اصول طراحی چکینگ فیکسچرهای کنترلی بدین صورت میباشد که پس از گرفتن درجات آزادی قطعه و گیره بندی مناسب و با استفاده از سطوح گپ و فلاش تعبیه شده در چکینگ فیکسچر و استفاده از ابزارهای کنترلی گپ سنج و ساعت اندازه گیری کنترل تلرانس های هندسی پروفایل سطح و خط قابل کنترل میباشد همچنین برای کنترل موقعیت سوزاخها و پینهای قطعه نیز با استفاده از چک پینها و چک بوشهای تعبیه شده در چکینگ فیکسچر میتوان از موقعیت پین و سوراخ قطعه در تولید انبوه اطمینان حاصل نمود.

در ادامه کنترل گپ و فلاش توضیح داده شده است:

با استفاده از گپ و فلاش کنترل فرم و تریم قطعه کنترل میشود .

همانطور که در شکل 1 مشاهده میگردد کنترل فرم با استفاده از سطح فلاش صفر که مطابق با سطح فرم کد دیتا میباشد و هم صفحه با کد دیتا سطح چکینگ فیکسچر ایجاد شده و با استفاده از ساعت اندازه گیری کنترل فرم قطعه اندازه گیری میشود.

image330.png

برای کنترل تریم نیز میتوان با استفاده از گپ بین تریم قطعه و چکینگ با استفاده از گپ سنج میتوان استفاده نمود .

image329.png

در صورتیکه طراح در نظر داشته باشد که با استفاده از ساعت اندازه گیری تریم قطعه را کنترل کند مطابق با شکل 2 با استفاده از سطح فلاش تریم قطعه هم صفحه با تریم لاین قطعه در نظر گرفته شده و با استفاده از ساعت اندازه گیری کنترل تریم انجام میشود .

شکل 3 ابزار اندازه گیری گپ سنج نمایش داده شده است 

شکل 4 پایه ساعت اندازه گیری ساعت نمایش داده شده است

 

سایتهای مرتبط

 

 

سایتهای مرتبط پانل گیج و چکینگ فیکسچر

 

 
 
بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده