https://fixture.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

انطباقات

 در انطباقات دو نوع سیستم ثبوت وجود دارد :

سیستم ثبوت سوراخ

در سیستم ثبوت سوراخ که علامت مشخصه آن حرف H  میباشد حد پایین سوراخ اندازه نامی میباشد و برای وضعیت انطباق لق شفت را با توجه به میزان لقی بین شفت و سوراخ  با حروف کوچک از  a-g  در نظر میگیرند

و برای انطباق پرسی از n-zc  با توجه به مقدار پرسی مورد نظر تعریف میگردد 

و برای انطباق فی مابین از حروف کوچ h-m برای جذب روان در نظر گرفته میشود

برای قطعاتی که وضعیت انطباق آن فی مابین میباشد معمولا  برای تک سازی استفاده میشود بعبارتی برای انطباق سوراخ و شفت که به صورت جذب روان تعریف میگردد با توجه به سایز سوراخ انطباق لقی مورد نیاز در شفت ساخته شده و انطباق جذب رولن ایجاد میشود. ولی در تولید انبوه با توجه به تلرانس ساخت سوراخ و شفت نمیتوان انتظار داشت که این انطباق مطابق با خواسته طراح ایجاد شود . درصورتیکه سایز سوراخ در کمترین مقدار تلرانس و سایز شفت در ماکزیمم تلرانس ساخته شود انطباق شفت و سوراخ به صورت پرسی شده و برعکس در صورتیکه سوراخ در ماکزیمم اندازه و شفت در مینیمم تلرانس ساخته شود انطباق لق خواهیم داشت 

با توجه به توضیحات فوق استفاده از تلرانسهای انطباقی فی مابین در تولید انبوه مجاز نمیباشد چرا که در عملکرد قطعات نمیتوان محصولی را پیدا کرد که هم انطباق لق آن در محصول نهائی عملکرد مناسبی داشته باشد و هم انطباق پرسی آن عملکرد خوبی داشته باشد .

سیستم ثبوت میله 

در سیستم ثبوت میله که علامت مشخصه آن حرف کوچک h میباشد برای وضعیت انطباقی لق سوراخ را با توجه به مقدار لقی مورد نیاز از A-G  در نظر میگیرند و برای انطباق پرسی از N-ZC و برای انطباق فی مابین از H-M در نظر میگیرند

 

وضعیت انطباق به سه صورت تعریف مییگردد :

وضعیت انطباق لق 

 

وضعیت انطباق پرسی 

 

سایتهای مرتبط

 

 

بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده