https://fixture.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

تلرانس ابعادی

تلرانس گذاری ابعادی

هر قطعه با توجه به عملکرد مونتاژی خود در محصول نهائی میبایست اندازه مشخص و برای انحراف آن نیز طراح مقدار تلرانس را مشخص نماید

قطعه با هر فرم و ابعادی که باشد با استفاده از علائم استاندارد نقشه کشی میتوان اندازه و فرم هندسی آن را  نمایش داد. برای مشخص کردن مقدار انحراف ابعادی و هندسی محصول نیز با استفاده از علائم استاندارد که در بخشهای این کتاب به تفصیل بیان خواهد شد  استفاده نمود .

تلرانس گذاری  میلیمتری

در مواردی که از ابعاد میلی متر بر روی نقشه دو بعدی استفاده می شود ، موارد زیر اعمال می شود:

  1. در صورت استفاده از تلرانس یک طرفه و یا مقدار منفی یا منفی 0 ، یک صفر واحد بدون علامت مثبت و منفی نشان داده می شود.

 در مواردی که از تلرانس دو طرفه استفاده می شود ، هر دو مقدار منفی و منفی باید تعداد اعشار یکسانی داشته باشند ، در صورت لزوم با استفاده از صفرتعداد اعشار میشود. تعداد اعشاراندازه نامی ( 32 ) به تعداد اعشار تلرانس ارتباط ندارد در مواردی که از اندازه گذاری حدی  استفاده می شود و یا حداکثر یا حداقل مقدار دارای  عدد صحیح  است ، برای یکنواختی باید تعداد اعشار اندازه صحیح نیز با هم برابر باشد.

تلرانس گذاری اینچی

در مواردی که از ابعاد اینچی روی نقشه دو بعدی استفاده می شود ، موارد زیر اعمال می شود:

در مواردی که از تلرانس دو طرفه استفاده می شود ، هر دو مقدار منفی و منفی و مقدار اندازه 0.500  باید به همان تعداد عدد اعشاری داشته باشند ، در صورت لزوم با استفاده از صفر.

در صورت استفاده از تلرانس یک طرفه و یا مقدار منفی یا منفی 0 ، ابعاد آن باید با همان تعداد رقم اعشار بیان شود و مقدار ( 0 ) باید علامت مخالف مقدار غیر صفر داشته باشد.

در مواردی که از اندازه گذاری حدی استفاده می شود و حداکثر یا حداقل مقدار دارای رقم زیر یک نقطه اعشاری است ، در مقدار دیگر باید صفرها برای یکنواختی اضافه شوند.

سایتهای مرتبط

 

 

بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده