https://fixture.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

فرامین کنترل

فرامین کنترل ابزارهای کنترل حدی میباشند که نیازی به گرفتن 6 درجه آزادی نداشته و اندازه گیری قطعات را در تولید انبوه در ناحیه تلرانسی اندازه انجام میدهد.

فرامین کنترلبه صورت کمی و حدی طراحی و ساخته میشوند.

فرمانهای کنترل ابعادی مانند فرمان برو نرو سوراخ و شیار مانند گیجهای برو نرو توپی

فرمانهای برو نرو ابعاد خارجی مانند رینگ گیجها و دهان اژدر 

فرمانهای برو نرو رزوه پیچ و مهره

 

فرمانهای کنترل کمی مخزوط های داخلی و خارجی

 

فرمانهای کنترل کمی عمق و ارتفاع

فرمانهای کنترل ناخنی عمق و ارتفاع

 

فرمانهای کنترل R   و کره

سایتهای مرتبط

 

 

بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده