https://fixture.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

تلرانس فرم راستی در حالت MMC

در مواقعی که شفت و سوراخ عملکرد مونتاژی داشته باشند میبایست تلرانس راستی را صفر در حالت ماکزیمم متریال قرار داد همانطور که در شکل فوق مشاهد میگردد شفت در حالت ماکزیمم متریال قطر 20 و سوراخ نیز در حالت ماکزیمم متریال قطر 20 را خواهد داشت و نیاز است که شفت و سوراخ مونتاژ شود در این حالت  اگر اندازه سوراخ 20 ساخته شده باشد هیچگونه انحرافی از قبیل خطای راستی ، خطای گردی و زبری سطحی نباید داشته باشد ولی اگر سوراخ را به اندازه 20.03 بسازیم میتواند به اندازه 0.03 خطای فرم راستی ، گردی و زبری سطح داشته باشد  و از طرفی شفت نیز در صورتیکه به قطر 20 ساخته شده باشد نیز هیچگونه انحراف فرمی نباید داشته باشد و اگر شفت به قطر 19.98 ساخته شود میتواد به اندازه 0.02 انحراف راستی و انحراف گردی و استوانه ای داشته باشد . 

باید توجه داشت که قانون اول تلرانس هندسی که میگوید فرم در حالت ماکزیمم متریال ایده آل است برای کلیه قطعاتی که عملکرد مونتاژی دارند صادق میباشد و صرفا در صورتیکه طراح با توجه به مقدار لقی بین سوراخ و شفت تشخیص دهد که میتواند از قانون اول تلرانس هندسی عدول کند، ممیتوان تلرانس راستی را مقداری بجز صفر در حالت ماکزیمم متریال در نظر بگیرد 

همانطور که در شکل فوق مشاهده میگردد با توجه به مقدار 0.02 لقی بین شفت و سوراخ در حالت ماکزیمم متریال طراح مقدار 0.01 انحراف راستی را در حالت ماکزیمم متریال برای سوراخ و شفت در نظر میگیرد .

 

سایتهای مرتبط

 

 

بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده