https://fixture.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

تلرانس پروفایل سطح و خط

برای تعیین مقدار انحراف مجاز هر فیچر یا ویژگی هر سطح فرم داری که در محصول نهایی مورد استفاده قرار میگیرد ابتدا میبایست مبنای قطعه تعریف شود تا انحراف پروفایل آن فیچر نسبت به مبنا تعریف گردد. تلرانس هندسی پروفایل به دو صورت تعریف میگردد :

تلرانس پروفایل سطح

تلرانس پروفایل خط

تعریف تلرانس پروفایل برای مشخص کردن انحراف مجاز ابعادی قطعه ای که از قالب تولید میشود مانند قالبهای پرسی و تزریق پلاستیک استفاده میشود . در قالبهای پلاستیک با تغییر دمای قالب ، فشار قالب و زمان تزریق انقباض و دفرمگی  در محصول تولیدی ایجاد میشود که با توجه به جنس قطعه تزریقی  مقدار انقباض و تغییر فرم متغیر میباشد . تغییر ابعادی و انحراف هندسی در قالبهای پرسی فرم و کشش با برگشت فنریت قطعه اتفاق میافتد. مقدار انحراف ابعادی و هندسی ایجاد شده در محصول تولید شده توسط قالب با نوع و کیفیت مواد اولیه محصول تغییر خواهد کرد. برای تعیین مقدار تلرانس ابعادی و هندسی قطعات فرم دار هندسی از تلرانس هندسی پروفایل سطح و خط بدون مبنا استفاده میشود.

محصول نهایی میتواند یا به صورت منفرد مورد استفاده قرار گیرد یا با قطعات منفصله دیگر یک محصول نهایی را تولید کند در هر حال این قطعات برای عملکرد دقیق در محصول نهایی میبایست انحراف ابعادی و هندسی مجازی داشته باشد تا عملکرد محصول با کیفیت  را تضمین نماید.

تلرانس هندسی پروفایل سطح و خط نسبت به مبنا میتواند مقدار انحراف موقعیت قطعات منفصله را هنگام مونتاژ در محصول نهایی مشخص کند.

چراغ خودرو از یک لنز و یک محفظه تشکیل شده که این دو قطعه پس از مونتاژ روی بدنه خودرو مونتاژ میشود. این لنز و محفظه از دو قالب تزریق پلاستیک تولید میشود که با توجه به فرایند تولید و تغییرات فشار و دمای قالب، انقباضی در قطعه ایجاد شده و دارای دفرمگی در سطح و لبه (تریم) قطعه خواهد بود برای تعریف انحراف مجاز ابعادی و هندسی سطح و لبه قطعه از تلرانس هندسی پروفایل سطح و خط بدون مبنا استفاده میشود .

برای کنترل تلرانس پروفایل خط و سطح بدون مبنا نیاز به کنترل قالب و قطعه تولید شده توسط دستگاه اندازه گیری CMM میباشد. که با روش Best Fit مقدار انحراف پروفایل سطح و خط بدون در نظر گرفتن مبنا کنترل شود.

برای مونتاژ لنز روی محفظه مبناهایی مورد استفاده قرار میگیرد که شش درجه آزادی قطعه را گرفته که لنز روی محفظه در موقعیت مناسب قرار گیرد. با استفاده از تلرانس هندسی پروفایل خط و سطح نسبت به این مبناها قرار گیری لنز روی محفظه تحت کنترل قرار میگیرد.

به همین ترتیب محفظه نیز برای قرار گیری مناسب روی بدنه خودرو، مبناهایی دارد که شش درجه آزادی محفظه را روی بدنه خودرو را میگیرد که نیاز به تعیین تلرانس هندسی پروفایل سطح و خط نسبت به مناهای مونتاژی روی خودرو میباشد .

سایتهای مرتبط

 

 

بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده