https://fixture.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

تلرانس یکطرفه UNILATERAL

در طراحی قطعات فرم دار غیرهندسی [1]  از نرم افزارهای طراحی سه بعدی استفاده میشود که سطح نشست قطعات روی هم  بدون در نظر گرفتن مقدار گپ مورد نیاز برای مونتاژ طراحی میشود .

شکل دو قطعه پرسی طراحی شده را نشان میدهد که مقدار گپ بین دو سطح صفر میباشد.  پر واضح است که اگر قطعه (A) با تلرانس پروفایل سطح  مثبت  تولید شود و قطعه شماره (B) با تلرانس  پروفایل سطح مثبت تولید قطعات روی هم بدرستی مونتاژ نمیشود و مشکل عملکرد پیدا خواهد کرد .

بنابراین میبایست پس از طراحی قطعه به صورت فایل سه بعدی طراح نسبت به تلرانس گذاری سطوح به صورت یکطرفه اقدام نماید تا سازنده قالب با توجه به تلرانسهای نشان داده شده در نقشه دو بعدی ملاحظات طراحی و ساخت قالب را در نظر گرفته و با توجه به برگشت های فنری قطعات تولیدی به مقدار تلرانس مشخص شده برسد .

تلرانس پروفایل سطح یکطرفه مثبت را نشان میدهد که  از نقطه  A  تا B  میتواند به اندازه 6/0 میلیمتر بزرگتر شود مقدار اندازه ابعادی قطعه در بعد 100 میلیمتر میتواند تا 6/100 بزرگتر شود

قطعه پرسی (A) نشانداده شده در شکل زیر  نیز میبایست با تلرانس پروفایل سطح یکطرفه منفی در نظر گرفته شود تا پس از کنترل قطعه در محدوده تلرانسی هنگام مونتاژ دو قطعه روی هم مشکل تداخل در دو قطعه وجود نداشته باشد و قطعه در بدترین شرایط تولیدی نیز به راحتی مونتاژ شود .

 شکل زیر تلرانس پروفایل سطح  یکطرفه را نشان میدهد که قطعه تولید شده میبایست در محدوده تلرانسی منفی ساخته شود.

 همانطور که مشاهده میگردد با توجه به تلرانس یکطرفه منفی 0.6اندازه ابعادی قطعه میبایست در محدوده اندازه از  99.4 تا 100 میلیمتر  تولید شود .

در صورتیکه تلرانس پروفایل سطح به صورت دوطرفه باشد ولی مقدار تلرانس در نظر گرفته شده با هم مساوی نباشد تلرانس گذاری به صورت شکل زیر نمایش داده میشود.

در این حالت در سمت چپ تلرانس پروفایل سطح مقدار کل بازه تلرانسی داده میشود و پس از حرف U [1] مقدار تلرانس مثبت مورد نظر نمایش داده میشود .


در این حالت مقدار تلرانس برابر  0.2- تا 0.4+  تعریف میگردد که محدوده تلرانس ابعادی قطعه برابر99.8 تا 100.4 میباشد .

[1] Unilateral

 

[1] Free Form

سایتهای مرتبط

 

 

بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده