https://fixture.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

قانون اول تلرانس هندسی

قانون اول تلرانس هندسی

در قانون اول تلرانس هندسی اشاره بر " خطای فرم درحالت ماکزیمم متریال ایده آل است"  [1] دارد برای قطعاتی که عملکرد مونتاژی دارند این قانون به عنوان پیش فرض برای تمام قطعات در نظر گرفته میشود مگر آنکه خلاف آن در نقشه تعریف شده باشد . تعریف تلرانس هندسی راستی در نقشه های دو بعدی الزامی نمیباشد ولی برای تاکید قانون اول تلرانس هندسی بهتر است در نقشه های دوبعدی تعریف گردد.

هنگامی که تلرانس هندسی فرم درحالت ماکزیمم متریال ایده آل باشد انحراف مجاز به خروج اندازه از اندازه MMC بستگی دارد. تلرانس فرم صفر در حالت ماکزیمم متریال MMC با تغییر اندازه فیچر به سمت مینیمم متریال انحراف مجاز را تعیین می کند .

قانون اول تلرانس بیان میکند که هرگونه  انحراف هندسی وابسته با فیچر اندازه، میبایست در محدوده تلرانس ابعادی قرار داشته باشد . یا به عبارتی حدود اندازه یک فیچر اندازه ، میزان تغییر شکل هندسی و همچنین اندازه را تعریف می کند.

سطح یا سطوح یک فیچر اندازه نباید فراتر از پوسته مونتاژی باشد که انحراف هندسی فرم در حالت ماکزیمم متریال m ایده آل میباشد در است. این مرز فرم هندسی واقعی است که توسط نماهای طراحی یا مدل نشان داده می شود. هیچ عنصری از سطح تولید شده نباید این مرز را نقض کند مگر اینکه نیاز به فرم ایده آل در m برطرف شود.

شکل 6-4 شفتی را نشان میدهد که قطر شفت برابر  Ø 25f7 میباشد . وقتی تعریف میشود که، فرم در حالت ماکزیمم ماده ایده آل است ، به این معنی است که تلرانس راستی شفت  زمانی که در ماکزیمم ماده قرار گرفته یعنی در حالت ماکزیمم اندازه قرار گرفته هیچ خطائی نمیتواند داشته باشد و در صورتیکه قطر شفت به سمت مینیمم مادهl پیش برود میتواند به همان اندازه انحراف راستی داشته باشد .بنابراین خطای راستی محور در قطر 24.98 برابر صفر میباشد.

 

[1] Perfect form at maximum material condition

سایتهای مرتبط

 

 

بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده